Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Inspektor ds. Sanitarnych - Umowa na Zastępstwo

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-08-09

Termin składania dokumentów:

2017-11-14

Wymagane wykształcenie:

- wyższe inżynierskie, specjalność: sieci i instalacje sanitarne (lub podobne).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe w pracy w branży sanitarnej w zakresie eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych min. 2 rok,

- dobra znajomość budowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- dobra znajomość programu  MS Office, w szczególności MS Excel,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnie opłaconymi składkami w Okręgowej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa,

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej,

- znajomość programów branżowych (np: AutoCAD, Norma ).

Zakres obowiązków:

- nadzór nad eksploatacją, remontami i konserwacją urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji wod – kan w CSK i parkingu podziemnym,

- nadzór nad systemem automatycznego nawadniania roślin znajdującym się w CSK,

- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów będących w zarządzaniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wynikających z zapisów Ustawy – Prawo Budowlane,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie instalacyjnym w CSK i parkingu podziemnym,

- przygotowywanie dokumentacji do remontów instalacji sanitarnych i sieci, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji prac danej branży dla tematów wdrożonych do realizacji oraz współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych wyłaniających wykonawcę robót,

- sporządzanie kalkulacji i rozliczenie mediów w branży sanitarnej,

- planowanie i realizowanie oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych branży sanitarnej,

- nadzór branżowy zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- nadzorowanie, kontrolowanie robót sanitarnych,

- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych,

- reprezentowania CSK jako Inwestora w przypadku inwestycji dotyczących branży sanitarnej, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę;

- sporządzanie i konsultacja opisów przedmiotów zamówienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez CSK,

- składanie wniosków, planów i harmonogramów prac remontowych zabezpieczających stan majątkowy zarządzanych obiektów w zakresie branży sanitarnej,

- udział w ustalaniu przyczyn awarii i sporządzanie protokołów szkód w obiektach zarządzanych przez CSK.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat  - umowa na zastępstwo),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na parterze (przy Alei Kultur, obok kasy biletowej i sklepu), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:

kariera@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@spotkaniakultur.com

Więcej informacji

Inspektor ds. Sanitarnych – Umowa na Zastępstwo

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-08-09

Termin składania dokumentów:

2017-08-21

Wymagane wykształcenie:

- wyższe inżynierskie, specjalność: sieci i instalacje sanitarne (lub podobne).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe w pracy w branży sanitarnej w zakresie eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych min. 2 rok,

- dobra znajomość budowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- dobra znajomość programu  MS Office, w szczególności MS Excel,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnie opłaconymi składkami w Okręgowej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa,

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej,

- znajomość programów branżowych (np: AutoCAD, Norma ).

Zakres obowiązków:

- nadzór nad eksploatacją, remontami i konserwacją urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji wod – kan w CSK i parkingu podziemnym,

- nadzór nad systemem automatycznego nawadniania roślin znajdującym się w CSK,

- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów będących w zarządzaniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wynikających z zapisów Ustawy – Prawo Budowlane,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie instalacyjnym w CSK i parkingu podziemnym,

- przygotowywanie dokumentacji do remontów instalacji sanitarnych i sieci, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji prac danej branży dla tematów wdrożonych do realizacji oraz współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych wyłaniających wykonawcę robót,

- sporządzanie kalkulacji i rozliczenie mediów w branży sanitarnej,

- planowanie i realizowanie oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych branży sanitarnej,

- nadzór branżowy zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- nadzorowanie, kontrolowanie robót sanitarnych,

- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych,

- reprezentowania CSK jako Inwestora w przypadku inwestycji dotyczących branży sanitarnej, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę;

- sporządzanie i konsultacja opisów przedmiotów zamówienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez CSK,

- składanie wniosków, planów i harmonogramów prac remontowych zabezpieczających stan majątkowy zarządzanych obiektów w zakresie branży sanitarnej,

- udział w ustalaniu przyczyn awarii i sporządzanie protokołów szkód w obiektach zarządzanych przez CSK.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat  - umowa na zastępstwo),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na 1 piętrze (wejście od ul. Radziszewskiego), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: jacek.kosicki@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jacek.kosicki@spotkaniakultur.com

Załączniki

 kwestionariusz osobowy kandydata

Kasjer

Kwestionariusz osobowy kandydata

Jednostka ogłaszająca:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Data ogłoszenia:

2017-06-12

Termin składania dokumentów:

2017-06-21

Wymagane wykształcenie:

- wykształcenie minimum średnie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Umiejętności wymagane:

- dobra znajomość programu  MS Office

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- umiejętności interpersonalne i duża kultura osobista,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- znajomość innego języka obcego,

- mile widziane osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w tym w stopniu znacznym i umiarkowanym). 

Zakres obowiązków:

- obsługa punktu sprzedaży biletów Kasa CSK (bezpośrednia, telefoniczna i on-line),

- obsługa kasy fiskalnej,

- obsługa terminala kart płatniczych,

- sporządzanie raportów kasowych oraz sprzedaży,

- prowadzenie kasy biletowej CSK zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta,

- fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,

- udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,

- ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych (gotówki, przelewy, karty kredytowe, itp.) w kasie biletowej,

- dbanie o wizerunek instytucji, stosowanie strategii komunikacji, znajomość programu instytucji,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora/Kierownika Działu, związanych z wykonywaną funkcją.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji: 

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat lub część etatu),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole,

- miejsce pracy - budynek CSK w części dostępnej publicznie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na 1 piętrze (wejście od ul. Radziszewskiego), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r(środa)Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: obslugawidza@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com

Płatny staż dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2016-11-24

Termin składania dokumentów:

2016-11-29

Wymagane wykształcenie:

Oferta skierowana jest do studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, w wieku poniżej 26 lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Staż daje możliwość zdobycia gruntownej wiedzy o instytucjach kultury, w szczególności Centrum Spotkania Kultur, a także poznania praktycznych aspektów pracy tych instytucji. W zakres obowiązków stażysty wchodzi obsługa widza w galerii wystaw czasowych, podczas trwającej wystawy "Doświadczyć Japonii" z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Zakres obowiązków:

Zadania stażysty będą obejmować:

- udzielanie informacji na temat prezentowanych wystaw, bieżących wydarzeń oraz działalności CSK,

- otwieranie i zamykanie galerii (przy współpracy i w porozumieniu z pracownikami ochrony),

- nadzorowanie wystaw w godzinach otwarcia galerii,

- sprawdzanie biletów wstępu,

- prowadzenie statystyk odwiedzających.

 

Wystawa czynna jest w terminie 18.11.2016 - 21.01.2017 roku, w dniach:

- wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele, w godzinach 12.00-20.00;

- środy, w godzinach 10.00-18.00.

Wymagane dokumenty:

CV wraz ze zdjęciem

Warunki pracy:

Staż obejmuje 120 godzin, w terminie od 1 grudnia 2016 do 21 stycznia 2017 r.

Z tytułu czynności wykonywanych przez stażystę oferujemy wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

Każdy stażysta otrzyma ponadto pisemne potwierdzenie odbycia stażu w CSK.

Miejsce składania dokumentów:

CV prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: manggha@spotkaniakultur.com, do końca dnia 29 listopada 2016 roku

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY NA I MFFDN „W CHMURACH”

19 październik - 23 listopad 2016

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcesz ciekawie spędzić pierwsze zimowe dni grudnia, jesteś miłośnikiem dobrego kina i aktywnego spędzania wolnego czasu, chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach (i o zupełnie innych też), to odpowiednie miejsce dla Ciebie.

Jeśli masz co najmniej 16 lat, zależy Ci na tym żeby zdobywać nowe doświadczenia, posiadasz już praktykę w działalności kulturalnej i zapał, by zdobywać kolejną, znasz języki obce lub umiesz cokolwiek... zgłoś swój udział do grupy wolontariuszy 1. Międzynarodowego Festiwalu dla Najmłodszych „W chmurach”.

Między 1 - 6.12.2016 w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, odbędzie się pierwsza edycja festiwalu „W chmurach”. Już teraz rozpoczynamy rekrutację animatorów społecznych, czyli osób, na których spocznie niemała odpowiedzialność i dzięki którym wszystko zadziała jak w zegarku.

Do zadań wolontariuszy należeć będzie obsługa seansów filmowych, odbywających się w ramach festiwalu, pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń towarzyszących, a także innych formach funkcjonowania Biura Festiwalowego. Wśród chętnych wybierzemy również grupę wolontariuszy tzw. hostów (2-3 osoby), które opiekować się będą w trakcie trwania imprezy gośćmi przybyłymi na festiwal, oraz grupę wolontariuszy tzw. social media (2-3 osoby), które będą tworzyć relacje z tego co dzieje się na festiwalu do internetu. Wymagamy sporo, ale obiecujemy, że będzie to wspaniałe doświadczenie, pozwalające poznać ciekawe osobowości, a dodatkowo wziąć udział w fascynujących wydarzeniach i po prostu dobrze się bawić.

Po pierwsze dyspozycyjność: między 30 listopada, a 7 grudnia - wtedy wszyscy z was powinni móc poświęcić trochę czasu, by współtworzyć Festiwal. Każda osoba będzie pracowała 4 godzin dziennie, choć w niektórych przypadkach przewidujemy wydłużenie czasu pracy.

Po drugie, rzetelność i zaangażowanie w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków podczas Festiwalu, niezależnie od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków. Każda praca na rzecz Festiwalu „W chmurach” jest ważna i potrzebna.

Po trzecie, szczerość w informowaniu o swoich umiejętnościach i charakterze zajęć, które chcecie wykonywać. Możliwości jest sporo, ale i dla nas i dla Was ważne jest, by każdy zajmował się tym, co lubi i co potrafi robić najlepiej lub czego bardzo chciałby się nauczyć.

Ze swojej strony zapewniamy:

  1. Bezpłatną akredytację wolontariusza „W chmurach”, upoważniającą do wstępu na wszystkie wydarzenia Festiwalu, takie jak filmy czy imprezy towarzyszące.
  2. Wiele okazji do obserwowania i poznania kulis funkcjonowania imprezy filmowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 23 listopada 2016r.
Wypełnij internetowy formularz  https://goo.gl/forms/KhAXlAzvIjNI6kbj1
 

Kontakt:

Malwina Kurzak

malwina@filmowawarszawa.org